Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het alle producten en het online platform van Krachtig Bevallen.

http://www.krachtigbevallen.nl

info@krachtigbevallen.nl

KVK-nummer: 80690238

BTW nummer: NL003484364B24

BIG nummer: 89911606430

1.2 Onder cursist wordt de zwangere vrouw of recent bevallen vrouw (en partner) bedoelt.

1.3 Onder e-learning wordt verstaan alle video’s, audiofragmenten, teksten, documenten, werkboeken die Krachtig Bevallen aanbied op haar online platform. Via de website http://www.krachtigbevallen.nl kan de cursist zich aanmelden en het product aanschaffen. Cursist komt dan via een link naar Huddle op het online platform na betaling en inloggen.

1.4 Wijzigingen algemene voorwaarden Krachtig Bevallen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 2: Toepassingen algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online platform van Krachtig Bevallen. Hier kom je na aanmelding via de website waarna de cursist toegang krijgt tot het platform van Krachtig Bevallen.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de cursist beschikbaar gesteld.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen die Krachtig Bevallen hanteert zijn in euro’s en inclusief btw. Alle prijzen die Krachtig Bevallen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen Krachtig Bevallen te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Krachtig Bevallen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 3: Inschrijving en uitschrijving online platform van Krachtig Bevallen

3.1 Inschrijving geschiedt door een aanmelding via de daarvoor bestemde landingspagina op de website http://www.krachtigbevallen.nl. Met het versturen van het verzoek tot aanmelding voor het online platform bevestigd de cursist deelname aan het programma.

3.2 Doordat de cursist zich inschrijft, verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en is hier mee akkoord gegaan.

3.3 De cursist ontvangt, na inschrijving, een bevestigingsmail met hierin een persoonlijke link waarmee de cursist met de inloggevens toegang heeft tot het online platform.

3.4 Krachtig Bevallen kan de toegang tot het online platform stopzetten indien deze voorwaarden niet worden nageleefd door de cursist.

3.5 Als de cursist niet langer wil deelnemen aan het online platform dient de cursist Krachtig Bevallen daarvan op de hoogte te stellen en wordt de cursist uitgeschreven. Er is geen recht op het retourneren van het cursusgeld of een deel daarvan. Tenzij het binnen de vijf dagen niet goed terug garantie valt. Binnen vijf dagen dient de cursist via e-mail aan te geven het geld terug te willen hebben.

Artikel 4: Gebruik

4.1 De cursist mag het online platform alleen in huiselijke kring bekijken. Het is niet toegestaan de cursus en toebehoren, in gezelschappen te vertonen.

4.2 De cursist mag de inloggegevens alleen delen met partner. Het delen van de inloggegevens met anderen dan de partner is ten strengste verboden.

4.3 De cursist en haar partner zijn vrij om het online platform zo vaak te gebruiken als ze willen tot het termijn van twaalf maanden vervalt. De cursus kan dus zo vaak als nodig worden herhaald. Echter, excessief gebruik, veel meer dan gemiddeld onder cursisten, kan door Krachtig Bevallen worden aangeduid als fraude en resulteren in onmiddellijke afsluiting van de toegang van de cursist tot het online platform.

4.4 Cursist en partner zijn verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar inloggegevens.

4.5 Alle inhoud van het platform van Krachtig Bevallen is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, uitgezonden of op enige andere manier geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Krachtig Bevallen.

4.6 Middels cookies en andere beveiligingsmiddelen kan Krachtig Bevallen achterhalen of een cursist misbruik maakt van haar inloggegevens of inhoud van de e-learningen op het online platform en dit deelt/kopieert of op welke andere wijze dan ook openbaar maakt. Krachtig Bevallen zal de geleden schade verhalen bij de desbetreffende cursist.

4.7 De cursist dient zich bij het gebruik van het online platform te onthouden van het doen van misleidende, denigrerende, discriminerende of anderszins ongerechtigmatige mededelingen en het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Krachtig Bevallen behoudt zich het recht om content, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die door de cursist geplaatst is en in strijd is met de verplichtingen, zonder voorafgaande instemming te verwijderen.

4.8 De cursist dient zich te onthouden van activiteiten die de integriteit en veiligheid van Krachtig Bevallen in gevaar kunnen brengen. Wordt risicovol gedrag gesignaleerd, dan zal contact worden opgenomen om dit te bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en eventuele recidieven kan Krachtig Bevallen besluiten om de cursist verdere toegang tot het online platform al dan niet tijdelijk te ontzeggen. Opzettelijke introductie van schadelijk materiaal of het op oneigenlijke wijze toegang proberen te krijgen tot de server waarop Krachtig Bevallen de gegevens heeft opgeslagen betreffen strafbare feiten, waarvan Krachtig Bevallen aangifte doet bij de politie en waarbij Krachtig Bevallen de identiteit van de cursist aan hen bekend zal maken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Deelname aan de e-learning is op eigen risico. Krachtig Bevallen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel indirect of direct opgelopen schade of lichamelijke schade door deelname aan het online platform en de programma’s van Krachtig Bevallen.

5.2 Krachtig bevallen is niet aansprakelijk voor het verloop van de zwangerschap. De cursist is zelf verantwoordelijk voor haar medische conditie. Noch het online platform als de online elearning, noch Krachtig Bevallen, noch de deskundigen die bij de e-learning betrokken zijn, zijn verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deze verantwoordelijkheid ligt ten allen tijde bij de cursist zelf. Cursisten dienen met betrekking tot hun zwangerschapsbegeleiding altijd hun verloskundig professional te raadplegen.

5.3 Krachtig Bevallen is niet aansprakelijk voor claims, of schade van wat voor soort dan ook, van gebruikers van het online platform, e-learning, door beslissingen of gedragingen die het gevolg zijn van informatie op de website van Krachtig Bevallen of social media kanalen waar Krachtig bevallen aan gekoppeld is.

Artikel 6: Privacy

6.1 De informatie die de cursist deelt met Krachtig bevallen en in de besloten community zal vertrouwelijk worden behandeld.

6.2 De cursist dient de informatie die Krachtig Bevallen en de overige cursisten delen vertrouwelijk te behandelen.

6.3 Krachtig Bevallen zal in redelijkheid alle mogelijke stappen nemen om alle persoonlijke informatie veilig te stellen en zorgvuldig te behandelen in de zin van de wet op de algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

6.4 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van zijn persoonlijke informatie door een sterk wachtwoord te nemen en zijn wachtwoord nooit ergens te noteren. Verstrek nooit het wachtwoord aan derden.

Artikel 7: Eigendom

7.1 De video’s die door Krachtig Bevallen zijn gemaakt vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Krachtig Bevallen.

7.2 De video’s van de e-learning mogen nooit zonder toestemming van Krachtig Bevallen worden gewijzigd en/of vermenigvuldigd en/of gereproduceerd en/of uitgezonden worden zonder toestemming van de auteur van Krachtig Bevallen.

7.3 Er mag alleen informatie worden gedownload door de cursist voor persoonlijk gebruik. Elke andere activiteit zoals kopiëren of verspreiden van informatie of materiaal, zoals teksten, documenten of werkboeken mag alleen met toestemming van Krachtig bevallen worden gedaan. Ook zijn de beeltenissen, het ontwerp en het logo eigendommen van Krachtig bevallen en mogen niet gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming.

Artikel 8: Klachten

8.1 Meld klachten altijd via info@krachtigbevallen.nl, samen kijken we naar een oplossing.

Artikel 9: Geschillen

9.1. Op overeenkomsten tussen Krachtig Bevallen en de cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.